Όροι χρήσης


Γενικά

Ο ιστοτόπος blindchat.gr (εφεξής ο "Ιστότοπος") δημιουργήθηκε από την εταιρεία Blindchat ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, ΤΚ 15344, τηλ: 2103005460, email: [email protected]

H Blindchat ΙΚΕ παρέχει τις υπηρεσίες στον διαδικτυακό τόπο blindchat.gr και στην mobile εφαρμογή με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και μόνο εφόσον συναινεί πλήρως στην εφαρμογή τους.

Οιαδήποτε συναλλαγή και ενέργεια μέσω της ιστοσελίδας blindchat.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Blindchat ΙΚΕ, ισχύοντες σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Η Blindchat ΙΚΕ μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω όρους χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του blindchat.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης.

Στο παρόν κείμενο των του blindchat.gr περιλαμβάνονται:
1) Οι Όροι Χρήσης του ιστοτόπου μας
2) Η συμφωνία περί των εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
3) Η Πολιτική Απορρήτου στην οποία αναφέρεται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου σύμφωνα με το την Ευρωπαϊκή (ενδεικτικά Κανονισμός 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και Ελληνική Νομοθεσία (ενδεικτικά ν. 4624/2019) ως ισχύουν και εφαρμόζονται και
4) Ενημέρωση και συμφωνία για τα Cookies

Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού μας Τόπου

Ο Διαδικτυακός μας τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Η Blindchat διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε λογαριασμό, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη.

Η Blindchat θεωρεί ότι όσα πρόσωπα συμμετέχουν στο blindchat.gr και συναλλάσσονται με την Blindchat μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή παραγγελίας συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος blindchat.gr δημιουργήθηκε, ανήκει και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Blindchat IKE, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Blindchat IKE διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, καθοιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή καθ οιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του blindchat.gr, χωρίς την έγγραφη άδεια της Blindchat. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η αποσυμπίληση ή η καθοιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του blindchat.gr.

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο blindchat.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Blindchat IKE και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

Απουσία εγγύησης

Το περιεχόμενο του blindchat.gr παρέχεται "ως έχει", χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, καθοιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Η Blindchat IKE δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης η Blindchat IKE δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος διαδικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το blindchat.gr, η Blindchat IKE, οι μέτοχοι, εκπρόσωποι και εργαζόμενοι σε αυτήν ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν δεν φέρουν ευθύνη απέναντί σας για οιαδήποτε τυχόν ζημία σας ήθελε προκληθεί από τη χρήση του blindchat.gr.

Βλάβη - αποζημίωση

Ο χρήστης του blindchat.gr ευθύνεται απέναντι στην Blindchat IKE και τους συνεργάτες της, για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκαλέσει από τη χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του blindchat.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους χρήσης.

Δωσιδικία, εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του blindchat.gr, καθώς και οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών για την ερμηνεία ή επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση του blindchat.gr.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας blindchat.gr ή χρήστη του application μας. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφεξής η "Δήλωση") εξηγεί με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.

Γνωστοποιούμε ότι, κατά την επίσκεψη και την εν γένει χρήση του site μας τηρούνται, κατά το μέρος που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι και προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αναφορικά με: α) τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, και β) την ενσωμάτωση παραπάνω Οδηγιών στην Εθνική Νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2019), όπως σήμερα ισχύει.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς:

Γενικά

Η Blindchat IKE συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει η Blindchat και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή λειτουργία της.

Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών της, η Blindchat δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής "προσωπικά δεδομένα") που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, επιλέγετε να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες. Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:
- Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, μας παρέχετε το username σας και τη διεύθυνση email σας, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως το φύλο, την ηλικία σας και την πόλη διαμονή σας
- Όταν κάνετε εγγραφή σε μια επί πληρωμή υπηρεσία ή πραγματοποιείτε μια αγορά απευθείας από εμάς (και όχι μέσω κάποιας πλατφόρμας, όπως iOS ή Android), παρέχετε σε εμάς ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής μας πληροφορίες σχετικά με τις αγορές που πραγματοποιείτε, όπως τον αριθμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας ή άλλα οικονομικά στοιχεία.
- Εάν επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης των πελατών μας, συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
- Φυσικά, επεξεργαζόμαστε επίσης τις συνομιλίες σας με άλλα μέλη για τη λειτουργία και την προστασία των υπηρεσιών και για να διατηρήσουμε την κοινότητά μας ασφαλή.

Πληροφορίες που δημιουργούνται ή συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, παράγονται τεχνικά δεδομένα σχετικά με τις λειτουργίες που έχετε χρησιμοποιήσει, τον τρόπο, με τον οποίο τις χρησιμοποίησατε, τον χρόνο και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Ειδικότερα:
- Πληροφορίες χρήσης: Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, παράγονται δεδομένα για τη δραστηριότητα σας στις υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα ο χρόνος σύνδεσης, οι λειτουργίες χρήσης, οι διαθέσιμες προς εσάς πληροφορίες, οι διευθύνσεις ιστότοπων που σας έστειλαν σε εμάς κτλ ή ακόμα και πληροφορίες που αφορούν την επικοινωνία σας με άλλους χρήστες (π.χ. τα στοιχεία τους, το πότε επικοινωνήσατε, τα μηνύματα που ανταλλάξατε) - Πληροφορίες συσκευής: Συλλέγουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή (ή τις συσκευές) που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες για υλισμικό και λογισμικό, διευθύνσεις IP, αναγνωριστικό και τύπο συσκευής, ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά εφαρμογής, σφάλματα εφαρμογής, αναγνωριστικά διαφημίσεων, αναγνωριστικά σχετικά με cookie ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η Blindchat IKE καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα:
- Σε περίπτωση που ο χρήστης μείνει ανενεργός για ένα διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους ή προβεί σε διαγραφή λογαριασμού, τα βασικά στοιχεία χρήστη (username και email) παύουν να είναι αποθηκευμένα.
- Στο πλαίσιο δοκιμαστικής χρήσης ή πληρωμών, ανακύπτουν δεδομένα που σχετίζονται με τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη, τα οποία η Blindchat IKE δεν αποθηκεύει. - Φωτογραφίες στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας αποθηκεύονται για διάστημα τριών ημερών. Ενώ τέλος, πληροφορίες που σχετίζονται με διεύθυνση ΙΡ του εκάστοτε χρήστη, το datetime και τα μηνύματα που ανταλλάχθησαν διατηρούνται για επτά (7) ημέρες εντός εφαρμογής (είναι δηλαδή προσβάσιμα και στον εκάστοτε συνομιλητή) και μετά σε χωριστό αρχείο για πενήντα μία εβδομάδες (51) ακόμα.

Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε — για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με email ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των υπηρεσιών μας.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το blindchat.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α`/29-8-2019), όπως σήμερα ισχύει. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων , αποτελεί (α) η παροχή των υπηρεσιών που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους, (β) η προώθηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του blindchat.gr, (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών με σκοπό την ευκολία του χρήστη και η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, (δ) για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να αναπτύσσουμε καινούριες, (ε) για να αποτρέπουμε, να εντοπίζουμε και να καταπολεμούμε απάτες και άλλες παράνομες ή μη εγκεκριμένες δραστηριότητες και τέλος (στ) για να εξασφαλίζουμε συμμόρφωση με την νομοθεσία.

Η Blindchat ΙΚΕ δεν συλλέγει "ευαίσθητα" προσωπικά δεδομένα. Σας συμβουλεύουμε να απόσχετε από την παροχή και γνωστοποίηση ευαίσθητων δεδομένων.

Η Blindchat ΙΚΕ μπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων. Η Blindchat μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την Blindchat, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής τους, το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected] με τίτλο "Άσκηση Δικαιώματος" από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, προκείμενου να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση σας, κι εμείς θα το εξετάσουμε το συντομότερο δυνατό. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά: Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Δικαίωμά σας για εναντίωση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α`/29-8-2019), όπως σήμερα ισχύει. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η Blindchat IKE δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με / σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Blindchat IKE ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Η Blindchat IKE επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του blindchat.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Η Blindchat ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρίες που συνεργάζονται με αυτή ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεστε. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Η Blindchat ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της Blindchat και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Blindchat εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι η Blindchat καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές (servers) της Blindchat, ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε αυτό, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Επικοινωνία και Δικαίωμα Καταγγελίας

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε:
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email: [email protected]
- τηλεφωνικά στο 2103005460

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και fax 2106475628 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected]

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Η Blindchat διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Blindchat θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 13η Μαΐου 2024.

Cookies

(Τελευταία αναθεώρηση στις 13 Μαΐου 2024)

Η πολιτική αυτή εξηγεί το πώς η Blindchat χρησιμοποιεί τα Cookies κατά την περιήγησή σας στο blindchat.gr και στην mobile έκδοση σε mobile και tablet συσκευές. Με την αποδοχή της Πολιτικής αυτής επιβεβαιώνετε πως έχετε αποδεχθεί και έχετε ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των Cookies μας στον browser που χρησιμοποιείτε.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες τα οποία, μέσω του server (διακομιστή) της ιστοσελίδας μας μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνό σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε το Blindchat πιο λειτουργικό και πιο εύχρηστο. Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που μπορούν επίσης να τοποθετήσουν cookies στον υπολογιστή σας, κυρίως το Google. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

Τα Cookies δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε προγράμματα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα cookies διευκολύνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο της Εταιρείας και συνιστούμε να τα έχετε ενεργοποιημένα.

Μπορώ να μην δεχθώ την χρήση Cookies;

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας καθώς και διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στον browser. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του site και ορισμένες από τις λειτουργίες του site μπορεί να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς βασίζουν την λειτουργία τους στα cookies.

Χρήση Cookies από το blindchat.gr

Στο blindchat.gr χρησιμοποιούμε Cookies, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από την χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για να λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και για να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους μας επισκέπτες την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη online εμπειρία. Με την περιήγηση στο site μας συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων, όπως για παράδειγμα το πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία του site μας. Η χρήση των cookies δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση τον υπολογιστή σας ή την mobile συσκευή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επαναληπτικό marketing στο διαδίκτυο.

Cookies Αρχικού Κατασκευαστή

Τα cookies Αρχικού Κατασκευαστή είναι cookies που χρησιμοποιεί είτε το blindchat.gr είτε από τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν το domain του site μας. Για παράδειγμα το blindchat.gr χρησιμοποιεί cookies από το Google Analytics.

Cookies Τρίτου Μέρους

Τα Cookies τρίτου μέρους δημιουργούνται στον browser σας από διαφορετικό site από το site στο οποίο περιηγήστε (σε αυτή την περίπτωση διαφορετικό από το blindchat.gr). Τέτοια Cookies μπορεί να είναι cookies από το DoubleClick για την αξιολόγηση των ενεργειών marketing μέσω τρίτων sites ή από το Facebook ώστε να δείχνουμε τα Likes που έχει η σελίδα μας στο Facebook.

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε αυτό το τεχνολογικό πλαίσιο βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα, έως ότου το εκάστοτε cookie λήξει ή το διαγράψετε.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 13/5/2024 Σε περίπτωση τροποποίησης της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Blindchat και του χρήστη υπηρεσιών του blindchat.gr και δεσμεύει και τα δύο μέρη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν θα έχει γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα έχει διατυπωθεί εγγράφως στο διαδίκτυο και δεν θα έχει ενσωματωθεί σε αυτή.